REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Organizator – firma WBC Olechno Zalewski Kaliciński Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 6/4U 15-092 Białystok NIP. 542-335-68-01

Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych –sieci kawiarni White Bear Coffee realizowany za pomocą Aplikacji

Aplikacja – bezpłatny program o nazwie White Bear Coffee obsługiwany przez telefony z systemem operacyjnym Android i IOS do pobrania ze sklepów : Google Play oraz App Store, umożliwiający uczestnictwo w programie. Aplikacja generuje i przyporządkowuje uczestnikowi jego unikalny kod kreskowy, który umożliwia zbieranie Punktów.

White Bear Coffee– punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Programem , należącym do sieci Kawiarni White Bear Coffee, w których właścicielem jest Organizator. Każda kawiarnia może być w każdym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączony do Programu przez Organizatora . Aktualna lista kawiarni objętych Programem znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.thewhitebearcoffee.pl w zakładce Kawiarnie .

Uczestnik – klient kawiarni który pobrał i zainstalował Aplikację lub zarejestrował się na stronie www.thewhitebearcoffee.pl

Punkty – naliczane za zakup pozycji z karty menu objętych Programem za pomocą Aplikacji.

2. Postanowienia ogólne

Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
Program rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez Organizatora i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu dokonane zostanie za pośrednictwem w sushi barów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .
Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
Program łączy się z innymi promocjami .

3. Uczestnictwo w programie

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych , które, zarejestrowały się na stronie www.thewhitebearcoffee.pl pobrały i zainstalowały Aplikację ,a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
Do korzystania z Aplikacji konieczne jest rejestracja za pomocą aktualnego adresu email.

Podanie nieprawidłowego lub nieprawdziwego adresu email sprawi, że nie będzie możliwości zbierania Punktów , ponieważ konto nie będzie aktywowane.

Rejestracja w Programie równoznaczna jest ze zgodą na przesyłanie informacji dotyczących programu lojalnościowego.
Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa , poprzez odinstalowanie Aplikacji i wyrejestrowanie się z Programu. Likwidacja konta równoznaczna jest z utratą wszystkich zebranych Punktów. Po likwidacji konta nie będzie możliwości rejestracji na ten sam email ponownie.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programie na osobę trzecią . Uczestnik bierze udział w Programie osobiście . Wyłączne jest działanie Uczestnika bez pośrednictwa przedstawiciela.
W przypadku powzięcia przez organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości zbierania oraz wykorzystania Punktów. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o blokadzie zbieranie Punktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając jednocześnie adres email do osoby od której Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące okoliczności blokady w zbieraniu Punktów.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie , jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postepowaniem niniejszego regulaminu.

4. Zasady Programu

Uczestnik bierze udział w Programie instalując Aplikację na swoim telefonie i rejestrując się lub rejestrując się przez stronę www.thewhitebearcoffee.pl
Naliczanie Punktów wymaga okazania przez Uczestników unikalnego kodu kreskowego widniejącego w Aplikacji pracownikowi The White Bear Coffee bezpośrednio po dokonaniu zamówienia i przed opłatą . Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu kodu kreskowego Użytkownika przez urządzenie w Kawiarni.

Do każdej pozycji z karty menu przypisane są punkty. Jeden punkt otrzymany po zakupie odpowiada 0,02 zł którego można użyć przy odjęciu od sumy kolejnego zamówienia.
Uczestnik może sprawdzić saldo uzbieranych Punktów w Programie w każdym momencie jego trwania za pomocą Aplikacji lub na stronie www.thewhitebearcoffee.pl po zalogowaniu na swoje konto.
Uczestnik ma możliwość otrzymania karty zniżkowej 10% po zebraniu 10000 Punktów, musi zgłosić tą chęć Organizatorowi w wybranej przez siebie kawiarni .
Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody nie przewidziane w niniejszym Regulaminie.
Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

5. Aplikacja the White Bear Coffee

Aplikacja jest własnością BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131 i bezpłatnie udostępniona jest Uczestnikowi w związku z Programem. Jeden Uczestnik może jednokrotnie zainstalować Aplikację .
Aplikacja może być wykorzystywana na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Reklamacje

Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci zebrane dotychczas Punkty.
Punkty naliczane są każdorazowo przy zakupie – nie istnieje możliwości naliczenia Punktów na podstawie paragonu, nawet w przypadku niezależnym od obydwu stron jak np. awaria internetu, awaria aplikacji, awaria sprzętu do skanowania.
W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres : manager@whitebearcoffee.pl

Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuacje w ciągu 21 dni od daty otrzymania wiadomości.

SKLEP ONLINE